2022

 1. Ji Qi, Shaorui Jia, Xiaoying Kang, Xinying Wu, Yuning Hong, Ke Shan, Xianglong Kong, Zhiming Wang, Dan Ding*.Semiconducting Polymer Nanoparticles with Surface-Mimicking Protein Secondary Structure as Lysosome-Targeting Chimaeras for Self-Synergistic Cancer Immunotherapy. Advanced Materials. DOI: 10.1002/adma.202203309
 2. Yabin Zhou, Jin Hua, Dan Ding, Youhong Tang*. Interrogating amyloid aggregation with aggregation-induced emission fluorescence probes.Biomaterials.DOI: 10.1016/j.biomaterials.2022.121605
 3. Tingting Wang, Jia Wang, Hui Jiang, Mengnan Ni, Yifan Zou, Yanlong Chen, Ting Wu, Dan Ding, Huae Xu*, Xiaolin Li*. Targeted regulation of tumor microenvironment through the inhibition of MDSCs by curcumin loaded self-assembled nano-filaments. DOI: 10.1016/j.mtbio.2022.100304
 4. Hengrui Zhang, Wenya Jiang, Yaou Peng, Jie Yang, Xiaoying Chu, Ziyue Long, Renlong Li, Qiuwei Liang, Hao Suo, Shuting Wang, Mei Yang, Ji Qi, Dan Ding*, Ying-Wei Yang, Bailiang Wang. Killing three birds with one stone: Near-infrared light triggered nitric oxide release for enhanced photodynamic and anti-inflammatory therapy in refractory keratitis.Biomaterials. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2022.121577
 5. Qi Hu, Dan Ding, Youhong Tang*.Inorganic–organic hybrid materials to detect urinary biomarkers: recent progress and future prospects. Materials Chemistry Frontiers. DOI: 10.1039/d2qm00213b
 6. Zhuo Ye, Moxuan Ji, Kefeng Wu, Jie Yang, An-An Liu, Wei Sun, Dan Ding, Dingbin Liu*. In-Sequence High-Specificity Dual-Reporter Unlocking of Fluorescent Probe Enables the Precise Identification of Atherosclerotic Plaques. Angewandte Chemie International Edition. DOI: 10.1002/anie.202204518
 7. Yiming Yao, Yuan Zhang, Jianwei Zhang, Xiaodi Yang, Dan Ding, Yang Shi*, Huae Xu*, Xike Gao*. Azulene-Containing Squaraines for Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy. ACS Applied Materials & Interfaces. DOI: 10.1021/acsami.2c02308
 8. Xingchen Duan, Qianyu Zhang, Yu Jiang, Xinying Wu, Xin Yue, YanhouGeng, Jing Shen, Dan Ding*.Semiconducting Polymer Nanoparticles with Intramolecular Motion-Induced Photothermy for Tumor Phototheranostics and Tooth Root Canal Therapy.Advanced Materials.DOI: 10.1002/adma.202200179
 9. Jing Gao, Junhua Wang, Xin Yue, Yuanzhu Zhou, Minghui Wang, Yiqing Sun, Qianyu Zhang, Zhiyuan Gao, Guo-Qiang Zhang*, Jing Shen*, Dan Ding*.Photostable Aggregation-Induced Emission Photosensitizer Nanoparticle/Hyaluronic Acid Hydrogel for Efficient Photodynamic Tooth Bleaching.ACS Applied Nano Materials.DOI: 10.1021/acsanm.1c03912
 10. Guan-Meng Zhang, Di Jiao, Shao-Chen Nie, Zhao-Yuan Xu, Xiaoyan Zhang, Yanmei Dai, Mai-Ning Jiao, HanlinOu*, Ying-Bin Yan*, Dan Ding*.Near-infrared aggregation-induced emission nanodots for early diagnosis of tongue squamous cell carcinoma and sentinel lymph node mapping.Biomaterials Science.DOI: 10.1039/d1bm01976g
 11. Chao Chen, Zaiyu Wang, Shaorui Jia, Yuan Zhang, Shenglu Ji, Zheng Zhao*, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Dan Ding, Yang Shi*, Ben Zhong Tang*.Evoking Highly Immunogenic Ferroptosis Aided by Intramolecular Motion-Induced Photo-Hyperthermia for Cancer Therapy.Advanced Science.DOI: 10.1002/advs.202104885
 12. Chao Chen, Heqi Gao, Hanlin Ou, Ryan T. K. Kwok, Youhong Tang, Donghui Zheng, Dan Ding*. Amplification of Activated Near-Infrared Afterglow Luminescence by Introducing Twisted Molecular Geometry for Understanding Neutrophil-Involved Diseases. Journal of the American Chemical Society. DOI: 10.1021/jacs.1c11455
 13. GuoQiang Zhang, Zhiyuan Gao, Jingtian Zhang, Hanlin Ou, Heqi Gao, Ryan T.K. Kwok, Dan Ding*, Ben Zhong Tang*. Wearable AIEgen-Based Lateral Flow Test Strip for Rapid Detection of SARS-CoV-2 RBD Protein and N Protein. Cell Reports Physical Science. DOI: 10.1016/j.xcrp.2022.100740
 14. Xingchen Duan, Guo-Qiang Zhang, Shenglu Ji, Yiming Zhang, Jun Li, Hanlin Ou, Zhiyuan Gao, Guangxue Feng, Dan Ding*. Activatable Persistent Luminescence from Porphyrin Derivatives and Supramolecular Probes with Imaging-Modality Transformable Characteristics for Improved Biological Applications. Angewandte Chemie International Edition. DOI: 10.1002/anie.202116174
 15. Fuming Xiao, Heqi Gao, Yunxiang Lei*, Wenbo Dai, Miaochang Liu, Xiaoyan Zheng, Zhengxu Cai, Xiaobo Huang*, Huayue Wu, Dan Ding*. Guest-host doped strategy for constructing ultralong-lifetime near-infrared organic phosphorescence materials for bioimaging. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-021-27914-0

2021

 1. Kai Wang, Heqi Gao, Yuwen Zhang, Hongyu Yan, Jianghua Si, Xingyan Mi, Shuang Xia, Xuequan Feng, Dingbin Liu, Deling Kong, Ting Wang*, Dan Ding*. Highly Bright AIE Nanoparticles by Regulating the Substituent of Rhodanine for Precise Early Detection of Atherosclerosis and Drug Screening. Advanced Materials. DOI: 10.1002/adma.202106994

 2. Yong Liang, Huanle Gong, Yan Li, Yinghao Lu, Xiaoqian Wu, Xiaoyan Zhang, Dan Ding, Xiaolong Tang, Qiyun Tang. Aggregation-Induced Emission-Based Vaccine Improves Potential Antitumor Immunotherapy. Journal of Biomedical Nanotechnology. DOI: 10.1166/jbn.2021.3174

 3. Shaorui Jia, Zhiyuan Gao, Zelin Wu, Heqi Gao, He Wang, Hanlin Ou, Dan Ding*. Sonosensitized Aggregation-Induced Emission Dots with Capacities of Immunogenic Cell Death Induction and Multivalent Blocking of Programmed Cell Death-Ligand 1 for Amplified Antitumor Immunotherapy. CCS Chemistry. DOI: 10.31635/ccschem.021.202101458
 4. Chao Chen, Ruoyao Zhang, Jianyu Zhang, Yufan Zhang, Haoke Zhang, Zaiyu Wang, Xiaolin Huang, Sijie Chen, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Dan Ding* and Ben Zhong Tang*. Taming Reactive Oxygen Species: Mitochondria-Targeting Aggregation-Induced Emission Luminogen for Neuron Protection via Photosensitization-Triggered Autophagy. CCS Chemistry. DOI:10.31635/ccschem.021.202101217

 5. Danni Zhong, Weiyu Chen, Zhiming Xia, Rong Hu, Yuchen Qi, Bo Zhou, Wanlin Li, Jian He, Zhiming Wang, Zujin Zhao, Dan Ding, Mei Tian, Ben Zhong Tang*, Min Zhou*. Aggregation-induced emission luminogens for image-guided surgery in non-human primates. Nature communications. DOI:10.1038/s41467-021-26417-2

 6. Heping Wang, Xi Chen, Yilin Qi, Liwen Huang, Chunxiao Wang, Dan Ding, Xue Xue*. Aggregation-induced emission (AIE)-guided dynamic assembly for disease imaging and therapy. Advanced drug delivery reviews. DOI:10.1016/j.addr.2021.114028

 7. Shenglu Ji,Jun Li,Xingchen Duan,Jingtian Zhang,Yufan Zhang,Mengqing Song,Songge Li,Hongli Chen,Dan Ding*.Targeted Enrichment of Enzyme-Instructed Assemblies in Cancer Cell Lysosomes Turns Immunologically Cold Tumors Hot. Angew Chem Int Ed Engl. 10.1002/anie.202110512
 8. Xin Zhou, Deping Wang, Zhiyuan Gao, Mingyue He, Jiayi Hou, Hui Zhang*, Guoqiang Zhang*, Dan Ding,Guangxue Feng*.Highly sensitive light-up near-infrared fluorescent probe for detection and imaging of beta-glucuronidase in human serum, living cells and tumor-bearing mice. SCIENCE CHINA-MATERIALS. 10.1007/s40843-021-1779-7
 9. Sheng Zeng,Heqi Gao,Chuang Li,Shaoqiang Xing,Zhaoliang Xu,Qian Liu*,Guangxue Feng*,Dan Ding*.Boosting Photothermal Theranostics via TICT and Molecular Motions for Photohyperthermia Therapy of Muscle-Invasive Bladder Cancer. ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS. 10.1002/adhm.202101063
 10. Youhong Tang*,Dan Ding*.Introduction to Luminogenic bioprobes for personal health technologies. MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS. 10.1039/d1qm90061g
 11. Zhen Jiang, Boyang Sun, Yueqi Wang, Heqi Gao, He Ren, Hao Zhang, Tong Lu, Xiangkui Ren, Wei Wei, Xiaoli Wang, Lei Zhang, Jiao Li, Dan Ding, Jonathan F. Lovell, Yumiao Zhang*.Surfactant-Stripped Micelles with Aggregation-Induced Enhanced Emission for Bimodal Gut Imaging In Vivo and Microbiota Tagging Ex Vivo.Adv Healthc Mater.DOI: 10.1002/adhm.202100356
 12. Heqi Gao, Xingchen Duan , Di Jiao , Yi Zeng , Xiaoyan Zheng* , Jingtian Zhang , Hanlin Ou , Ji Qi*, Dan Ding*.Boosting Photoacoustic Effect via Intramolecular Motions Amplifying Thermal-to-Acoustic Conversion.Angew Chem Int Ed Engl.DOI:10.1002/anie.202109048
 13. Heqi Gao, Di Jiao, Hanlin Ou, Jingtian Zhang, Dan Ding*. High Performance Aggregation-Induced Emission Nanoprobes for Image-Guided Cancer Surgery.Acta Chimica Sinica.DOI: 10.6023/A20100501
 14. Heqi Gao, Lanrui Zhang, Xiaoli Lian , Yue Wang , Shihui Jiang , Guanhua Wang , Xiaohua Dai , Huiru Zou * ,Dan Ding*.A dentin hypersensitivity treatment using highly stable photothermal conversion nanoparticles. Mater. Chem. Front.DOI: 10.1039/D0QM01006E
 15. Yuanyuan Li*, Jianquan Zhang, Shunjie Liu, Chen Zhang, Clarence Chuah, Youhong Tang, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Hanlin Ou*, Dan Ding, Ben Zhong Tang*.Enlarging the Reservoir: High Absorption Coefficient Dyes Enable Synergetic Near Infrared-II Fluorescence Imaging and Near Infrared-I Photothermal Therapy.Advanced Functional Materials.DOI: 10.1002/adfm.202102213
 16. Xuewen Zhang, Yao Chen, Cong Li, Zhijun Xue, Hongshan Wu, Jun Li, Hanlin Ou, Jing Shen*, Dan Ding*.Root Canal Disinfection Using Highly Effective Aggregation-Induced Emission Photosensitizer.ACS Appl. Bio Mater.DOI:10.1021/acsabm.0c01274
 17. Liping Zhang, Dan Ding*.Recent advances of transition Ir(III) complexes as photosensitizers for improved photodynamic therapy.View.DOI:10.1002/VIW.20200179
 18. Ji Qi, Hanlin Ou, Qian Liu, Dan Ding*.Gathering brings strength: How organic aggregates boost disease phototheranostics.Aggregate.DOI:10.1002/agt2.25
 19. Kang Li, Xingchen Duan, Zhiyong Jiang, Dan Ding, Yuncong Chen*, Guo-Qiang Zhang*, Zhipeng Liu*.J-aggregates of meso-[2.2]paracyclophanyl-BODIPY dye for NIR-II imaging.Nature communications.DOI:10.1038/s41467-021-22686-z
 20. Zhiyuan Gao, Cong Li, Jing Shen, Dan Ding*.Organic optical agents for image-guided combined cancer therapy.Biomedical materials.DOI:10.1088/1748-605X/abf980
 21. Lingna Wang, Yingjie Yu, Dengshuai Wei, Lingpu Zhang, Xiaoyan Zhang, Guanxin Zhang, Dan Ding, Haihua Xiao*, Deqing Zhang*.A Systematic Strategy of Combinational Blow for Overcoming Cascade Drug Resistance via NIR‐Light‐Triggered Hyperthermia.Advanced Materials.DOI: 10.1002/adma.202100599
 22. Yunsheng Wang,Heqi Gao,Jie Yang*,Manman Fang,Dan Ding*,Ben Zhong Tang*,Zhen Li*.High Performance of Simple Organic Phosphorescence Host–Guest Materials and their Application in Time‐Resolved Bioimaging.Advanced materials.DOI: 10.1002/adma.202007811
 23. Jun Li, Yuan Fang ,Yufan Zhang, Huaimin Wang, Zhimou Yang ,Dan Ding*.Supramolecular Self‐Assembly‐Facilitated Aggregation of Tumor‐Specific Transmembrane Receptors for Signaling Activation and Converting Immunologically Cold to Hot Tumors.Advanced materials.DOI:10.1002/adma.202008518
 24. Huilin Xie,Jingtian Zhang, Chao Chen,Feiyi Sun,Haixiang Liu,Xinyuan He,Kristy W. K. Lam,Zhao Li,Jacky W. Y. Lam,Guo-Qiang Zhang*,Dan Ding,Ryan T. K. Kwok*,Ben Zhong Tang*.Sensitive and specific detection of peroxynitrite and in vivo imaging of inflammation by a “simple” AIE bioprobe.MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS.DOI: 10.1039/d0qm01004a
 25. Gao, Heqi; Gao, Zhiyuan; Jiao, Di; Zhang, Jingtian; Li, Xiaolin; Tang, Qiyun *; Shi, Yang *; Ding, Dan *.Boosting Room Temperature Phosphorescence Performance by Alkyl Modification for Intravital Orthotopic Lung Tumor Imaging. Small . DOI:10.1002/smll.202005449
 26. Ji Qi, Leyan Feng, Xiaoyan Zhang, Haoke Zhang, Liwen Huang, Yutong Zhou, Zheng Zhao, Xingchen Duan, Fei Xu, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Dan Ding, Xue Xue *,Ben Zhong Tang*.Facilitation of molecular motion to develop turn-on photoacoustic bioprobe for detecting nitric oxide in encephalitis. Nature communications. DOI:10.1038/s41467-021-21208-1
 27. Jun Li, Hanlin Ou , Dan Ding*. Recent Progress in Boosted PDT Induced Immunogenic Cell Death for Tumor Immunotherapy. CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES .DOI:10.1007/s40242-021-0402-5

2020

 1. ShengZeng,HanlinOu,ZhiyuanGao,JingtianZhang,ChuangLi,QianLiu*,DanDing*.HCPT-peptide prodrug with tumor microenvironment -responsive morphology transformable characteristic for boosted bladder tumor chemotherapy. Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society. DOI:10.1016/j.jconrel.2020.12.042
 2. Guorui Jin, Zhiyuan Gao ,Yangjing Liu, Jing Zhao ,Hanlin Ou, Feng Xu, Dan Ding*.Polymeric Nitric Oxide Delivery Nanoplatforms for Treating Cancer, Cardiovascular Diseases, and Infection. ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS. DOI:10.1002/adhm.202001550
 3. Guangxue Feng,Guo-Qiang Zhang,Dan Ding*.Design of superior phototheranostic agents guided by Jablonski diagrams. CHEMICAL SOCIETY REVIEWS. DOI:10.1039/d0cs00671h
 4. Junxiao Gao,Jun Li,Daohe Wei,Han Yang,Yue Duan,Yue Zhang,Xiaoqun Gong,Hanjie Wang,Dan Ding, Xiaoli Wu*,Jin Chang*.Enabling AIEgens close assembly in tumor-overexpressed protein cluster for boosted image-guided cancer surgery.SCIENCE CHINA-CHEMISTRY.DOI: 10.1007/s11426-020-9829-x.
 5. Bao, Pingping; Li, Cong; Ou, Hanlin; Ji, Shenglu; Chen, Yao; Gao, Jing; Yue, Xin; Shen, Jing*; Ding, Dan*.A peptide-based aggregation-induced emission bioprobe for selective detection and photodynamic killing of Gram-negative bacteria.Biomaterials science.DOI:10.1039/d0bm01330g
 6. Jun Li, Heqi Gao1, Ruihua Liu*, Chao Chen , Sheng Zeng , Qian Liu*, Dan Ding*.Endoplasmic reticulum targeted AIE bioprobe as a highly efficient inducer of immunogenic cell death.Science China Chemistry.DOI: 10.1007/s11426-020-9846-4
 7. Ji Qi, Xingchen Duan, Yuanjing Cai, Shaorui Jia,Chao Chen,Zheng Zhao,Ying Li, Hui-Qing Peng,Ryan T.K. Kwok,Jacky W.Y. Lam,Dan Ding*and Ben Zhong Tang*.Simultaneously boosting the conjugation, brightness and solubility of organic fluorophores by using AIEgens.CHEMICAL SCIENCE.DOI: 10.1039/d0sc03423a
 8. Hai-Tao Feng* ,Yuanyuan Li, Xingchen Duan, Xiaoxuan Wang, Chunxuan Qi, Jacky W. Y. Lam, Dan Ding* ,Ben Zhong Tang*.Substitution Activated Precise Phototheranostics through Supramolecular Assembly of AIEgen and Calixarene.Journal of the American Chemical Society.DOI: 10.1021/jacs.0c06872
 9. Shunjie Liu, Hanlin Ou, Yuanyuan Li, Haoke Zhang, Junkai Liu, Xuefeng Lu, Ryan T.K. Kwok, Jacky W.Y. Lam, Dan Ding*, Ben Zhong Tang*.Planar and Twisted Molecular Structure Leads to the High Brightness of Semiconducting Polymer Nanoparticles for NIR-lla Fluorescence lmaging.Journal of the American Chemical Society.DOl:10.1021/jacs.0c07193.
 10. Pengkai Wu,shuai Yin,Tianging Liu,Dan Ding*,Kaikai Wang*.”Building-block crosslinking”micelles for enhancing cellular transfection of biocompatible polycations.SCIENCE CHINA-MATERIALS.10.1007/s40843-020-1366-2.
 11. Jingqin Chen,Ji Qi,Chao Chen,Jianhai Chen,Liangjian Liu,Rongkang Gao,Tiantian Zhang,Liang Song,Dan Ding*,Peng Zhang*,Chengbo Liu*.Tocilizumab-Conjugated Polymer Nanoparticles for NIR-lI Photoacoustic-Imaging-Guided Therapy of Rheumatoid Arthritis.ADVANCED MATERIALS.10.1002/adma.202003399.
 12. Chao Chen , Youhong Tang , Dan Ding*. .Intramolecular Motion-Associated Biomaterials for Image-Guided Cancer Surgery.Smart Materials in Medicine. https://doi.org/10.1016/j.smaim.2020.05.001
 13. Xiumei Hu,Taixue An,Bo Sit,Yuhai Hu,Zihao Ou,Qiang Li,Xiaojing He,Ye Zhang,Peifu Tian,Dehua Sun,Yongyu Rui,Qian Wang,Dan Ding* ,Lei Zheng* .Heat inactivation of serum interferes with the immunoanalysis of antibodies to SARS-CoV-2.Journal of clinical laboratory analysis.DOI:10.1002/jcla.23411.
 14. Jiang, Yu; Duan, Xingchen; Bai, Junhua; Tian, Hongkun*; Ding, Dan*; Geng, Yanhou*.Polymerization-induced photothermy: A non-donor-acceptor approach to highly effective near-infrared photothermal conversion nanoparticles.Biomaterials.DOI:10.1016/j.biomaterials.2020.120179
 15. Qiuqin Huang, Heqi Gao, Shuming YangDan Ding*, Zhenghuan Lin*,Qidan Ling.Ultrastable and colorful afterglow from organic luminophores in amorphous nanocomposites: advanced anti-counterfeiting and in vivo imaging application. NANO RESEARCH.DOI: 10.1007/s12274-020-2740-x
 16. Xiaowei Lu, Jingde Dong, Donghui Zheng, Xiaolin Li, Dan Ding, Huae Xu*.Reperfusion combined with intraarterial administration of resveratrol -loaded nanoparticles improved cerebral ischemia -reperfusion injury in rats.Nanomedicine.DOI:10.1016/j.nano.2020.102208
 17. Chen Xiaohui; Gao Heqi; Deng Yongyan; Jin Qiao*; Ji Jian; Ding Dan*. Supramolecular Aggregation-Induced Emission Nanodots with Programmed Tumor Microenvironment Responsiveness for Image-Guided Orthotopic Pancreatic Cancer Therapy.ACS nano.DOI:10.1021/acsnano.0c02197
 18. Ji Qi; Xingchen Duan; Wenyi Liu; Ying Li; Yuanjing Cai; Jacky W.Y. Lam; Ryan T.K. Kwok; Dan Ding*; Ben Zhong Tang*. Dragonfly-shaped near-infrared AIEgen with optimal fluorescence brightness for precise image-guided cancer surgery . Biomaterials. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2020.120036 
 19. Deblin Jana, Shaorui Jia, Anivind Kaur Bindra, Pengyao Xing, Dan Ding*, Yanli Zhao*. Clearable Black Phosphorus Nanoconjugate for Targeted Cancer Phototheranostics. ACS applied materials & interfaces. DOI:10.1021/acsami.0c02718
 20. Xiujie Zhao, Zhiwen Fan, Yanqi Qiao, Yun Chen, Shuo Wang, Xinmin Yue, Tangliang Shen, Wenting Liu, Jie Yang, Heqi Gao, Xuelin Zhan, Luqing Shang, Yongmei Yin, Wei Zhao, Dan Ding, Rimo Xi,* and Meng Meng*. AIEgens Conjugation Improves the Photothermal Efficacy and NearInfrared Imaging of Heptamethine Cyanine IR-780. ACS applied materials & interfaces. DOI:10.1021/acsami.0c01715
 21. Hongmei Cao, yuanqiu Cheng, heqi Gao, jie Zhuang, Weiguang Zhang, Qiang Bian, fang Wang, Yuan Du, Zongjin Li, Deling Kong, Dan Ding*, Yuebing Wang*. In Vivo Tracking of Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles Improving Mitochondrial Function in Renal Ischemia-Reperfusion Injury.ACS Nano.DOI:10.1021/acsnano.9b08207
 22. Ming Chen,Xiaoyan Zhang, Junkai Liu, Feng Liu, Ruoyao Zhang, Peifa Wei, Haitao Feng, Mei Tu,Anjun Qin, Jacky W. Y. Lam, Dan Ding*, Ben Zhong Tang* .Evoking Photothermy by Capturing Intramolecular Bond Stretching Vibration-Induced Dark-State Energy.ACS Nano. DOI: 10.1021/acsnano.9b09625.
 23. Zhengfeng Gao,Heqi Gao,Debin Zheng,Tengyan Xu,Yaoxia Chen,Chunhui Liang,Ling Wang*,Dan Ding*,Zhimou Yang*.β-galactosidase responsive AIE fluorogene for identification and removal of senescent cancer cells.Science China Chemistry.2020, 63(3): 398-403.
 24. Chao Chen, Xiang Ni, Han-Wen Tian, Qian Liu, Dong-Sheng Guo, Dan Ding*. “Calixarene-Based Supramolecular AIE Dots with Highly Inhibited Nonradiative Decay and Intersystem Crossing for Ultrasensitive Fluorescence lmage-Guided Cancer Surgery.” Angew. Chem. Int. Ed.  DOl:10.1002/anie.201916430
 25. Qiuyan Liao, Qihe Gao, Jiaqiang Wang, Yanbing Gong, Qian Peng, Yu Tian, Yuanyuan Fan, Haojie Guo, Dan Ding,Qianqian Lix*, Zhen Lix*. “9,9-Dimethylxanthene Derivatives with Room-Temperature Phosphorescence:Substituent Effects and Emissive Properties. ”Angew. Chem. Int. Ed. DOl:10.1002/anie.201916057
 26. Li Xiaolin;Yu Na;Li Jun;Bai Jianan;Ding Dan;Tang Qiyun*;Xu Huae*. “Novel “Carrier-Free”Nanofiber Codelivery Systems with the Synergistic Antitumor Effect of Paclitaxel and Tetrandrine through the Enhancement of Mitochondrial Apoptosis.”  ACS applied materials & interfaces.  DOl:10.1021/acsami.9b17363

2019

 1. Shunjie Liu, Chao Chen, Yuanyuan Li, Haoke Zhang, Junkai Liu, Ran Wang, Sherman T.H. Wong, Jacky w.Y. Lam, Dan Ding*, Ben Zhong Tang*.Constitutional lsomerization Enables Bright NIR-II AlEgen for Brain-Inflammation Imaging. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS. DOl:10.1002/adfm.201908125
 2. Araz Norouz Dizaji,Dan Ding,Tulin Kutsal,Mustafa Turk,Deling Kong, Erhan Piskin*.In vivo imaging/detection of MRSA bacterial infections in mice using fluorescence labelled polymeric nanoparticles carrying vancomycin as the targeting agent. JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION. DOl:10.1080/09205063.2019.1692631
 3. YuNa;LiJun;Singh Pankaj Kumar;Ding Dan; Sun Weihao*;Tang Qiyun*;Xu Huae*; The Superior Anticancer Effect of Reactive Oxygen Species-Responsive Paclitaxel Nanoparticles is Mediated Through Autophagic Cell Death .  JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY.  DOl:10.1166/jbn.2019.2847
 4. Jie Yang, HeqiGao, Yunsheng Wang,Yun Yu, Yanbin Gong Manman Fang, Dan Ding*,Wenping Hu, Ben Zhong Tang and Zhen LiD * .The odd-even effect of alkyl chain in organic room temperature phosphorescence luminogens and the corresponding in vivo imaging. MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS.   DOl:10.1039/c9qm00108e
 5. Gao, Fangli ;Wu, Jin; Gao, Heqi; Hu, Xueyan; Liu, Lihua; Midgley, Adam C; Liu, Qiqi; Sun, Zhiyuan; Liu, Yijin; Ding, Dan; Wang, Yanming; Kong, Deling; Huang, Xinglu. Hypoxia-tropic nanozymes as oxygen generators for tumor-favoring theranostics. Biomaterials. 2019, 119635,DOI:10.1016/j.biomaterials.2019.119635
 6. Zhang, Xiaoyan; Li, Cong; Liu, Wenyi; Ou, Hanlin*; Ding, Dan*. Surface-Adaptive Nanoparticles with Near-Infrared Aggregation-Induced Emission for Image-Guided Tumor Resection, Science China-Life Sciences. 2019, 62, 1472-1480,DOI:10.1007/s11427-019-1552-3
 7. Chao Chen,Xiang Ni,Shaorui Jia,Yong Liang,Xiaoli Wu,Deling Kong,Dan Ding*. Massively Evoking Immunogenic Cell Death by Focused Mitochondrial Oxidative Stress using an AIE Luminogen with a Twisted Molecular Structure. ADVANCED MATERIALS, DOI: 10.1002/adma.201904914
 8. Min Gao,Jian Deng,Fang Liu,Aiping Fan,Yujuan Wang,Huiyuan Wu,Dan Ding,Deling Kong,Zheng Wanga,Dan Peerd,Yanjun Zhao*.Triggered ferroptotic polymer micelles for reversing multidrug resistance to chemotherapy. Biomaterials, DOI:10.1016/j.biomaterials.2019.119486
 9. Hanlin Ou,Jun Li,Chao Chen,Heqi Gao,Xue Xue and Dan Ding*.Organic/polymer photothermal nanoagents for photoacoustic imaging and photothermal therapy in vivo.SCIENCE CHINA-MATERIALS, DOI: 10.1007/s40843-019-9470-3
 10. Mingming Li,Yashan Ning,Jialiang Chen,Xingchen Duan,Na Song,Dan Ding*,Xuncheng Su*,Zhilin Yu*.Proline Isomerization-Regulated Tumor Microenvironment-Adaptable Self-Assembly of Peptides for Enhanced Therapeutic Efficacy.Nano letters, DOI:10.1021/acs.nanolett.9b03136\
 11. Ji Qi,jun Li,Ruihua Liu,Qiang Li,Haoke Zhang,Jacky W.Y.Lam,Ryan T.K.Kwok,Dingbin Liu,Dan Ding*,Ben Zhong Tang*.Boosting Fluorescence-Photoacoustic-Raman Properties in One Fluorophore for Precise Cancer Surgery.CHEM,DOI: 10.1016/j.chempr.2019.07.015
 12. Huaxiao Yang, Xulei Qin, Huiyuan Wang, Xin Zhao, Yonggang Liu, Hung-Ta Wo, Chun Liu, Masataka Nishiga, Haodong Chen, Jing Ge, Nazish Sayed, Oscar J. Abilez, Dan Ding, Sarah C. Heilshorn and Kai Li*. An in Vivo miRNA Delivery System for Restoring Infarcted Myocardium. ACS NANO, DOI: 10.1021/acsnano.9b03343
 13. Tingting Zhang,Hegi Gao,Anqi Lv,ZyiWang,Yongyang Gong,Dan Ding,Huili Ma*,Yongming Zhang*,Wang Zhang Yuan*.Hydrogen bonding boosted the persistent room temperature phosphorescence of pure organic compounds for multiple applications. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, DOI: 10.1039/c9tc02879j
 14. Jun Li, Xiang Ni, Jingtian Zhang,Yong Liang,Zhiyuan Gao,Xiaoyan Zhang.Donghui Zheng, Dan Ding*. A fluorescence and photoactivity dual-activatable prodrug with self-synergistic magnification of the anticancer effect. MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS, DOl:10.1039/c9qm00081j
 15. Yuting Gao,Xiuxia Wang,Xuewen He,Zhenyan He,Xiang Yang,Sidan Tian,Fanling Meng*,Dan Ding*,Liang Luo*,Ben Zhong Tang*.A Dual-Functional Photosensitizer for Ultraefficient Photodynamic Therapy and Synchronous Anticancer Efficacy Monitoring. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, DOI: 10.1002/adfm.201902673
 16. Hanlin Ou,Shuxin Dai,Ruihua Liu,Dan Ding*.Manipulating the intramolecular motion of AIEgens for boosted biomedical applications. SCIENCE CHINA-CHEMISTRY, DOI: 10.1007/s11426-019-9497-2
 17. He, Zihan; Gao, Heqi; Zhang, Shitong; Zheng, Shuyuan; Wang, Yunzhong; Zhao, Zihao; Ding, Dan*; Yang, Bing*; Zhang, Yongming*; Yuan, Wang Zhang*,Achieving Persistent, Efficient, and Robust Room-Temperature Phosphorescence from Pure Organics for Versatile Applications. Advanced materials,DOI:10.1002/adma.201807222
 18. Zhao, XJ ; Chen, Y; Niu, GY  ; Gu, DN  ; Wang, JN  ; Cao, YM  ; Yin, YM ; Li, XG  ; Ding, D  ; Xi, RM * ; Meng, M*,Photostable pH-Sensitive Near-Infrared Aggregation-Induced Emission Luminogen for Long-Term Mitochondrial Tracking,ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES,DOI: 10.1021/acsami.9b02228
 19. Liu, SJ ; Zhou, X; Zhang, HK  ; Ou, HL ; Lam, JWY; Liu, Y ; Shi, LQ* ; Ding, D* ; Tang, BZ* ,Molecular Motion in Aggregates: Manipulating TICT for Boosting Photothermal Theranostics,JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,DOI: 10.1021/jacs.8b13889
 20. Chen, Chao; Ou, Hanlin; Liu, Ruihua; Ding, Dan*,Regulating the Photophysical Property of Organic/Polymer Optical Agents for Promoted Cancer Phototheranostics.,Advanced materials,DOI:10.1002/adma.2018063314
 21. Gao, HQ; Bao, PP ; Dai, SX  ; Liu, RH ; Ji, SL; Zeng, S ; Shen, J; Liu, Q*; Ding, D* ,Far-Red/Near-Infrared Emissive (1,3-Dimethyl)barbituric Acid-Based AIEgens for High-Contrast Detection of Metastatic Tumors in the Lung,CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL,DOI: 10.1002/asia.201801660
 22. Cao, HM  ; Yue, ZW ; Gao, HQ; Chen, C  ; Cui, KG ; Zhang, KY  ; Cheng, YQ ; Shao, GQ  ; Kong, DL  ; Li, ZJ* ; Ding, D*  ; Wang, YB* ,In Vivo Real-Time Imaging of Extracellular Vesicles in Liver Regeneration via Aggregation-Induced Emission Luminogens,ACS NANO,DOI: 10.1021/acsnano.8b09776
 23. Geng, WC ; Jia, SR ; Zheng, Z  ; Li, ZH ; Ding, D; Guo, DS*,A Noncovalent Fluorescence Turn-on Strategy for Hypoxia Imaging,ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION,DOI: 10.1002/anie.201813397
 24. Zhao, Z  ; Chen, C ; Wu, WT ; Wang, FF ; Du, LL  ; Zhang, XY ; Xiong, Y ; He, XW; Cai, YJ  ; Kwok, RTK  ; Lam, JWY ; Gao, XK; Sun, PC ; Phillips, DL ; Ding, D*; Tang, BZ* ,Highly efficient photothermal nanoagent achieved by harvesting energy via excited-state intramolecular motion within nanoparticles,NATURE COMMUNICATIONS,DOI: 10.1038/s41467-019-08722-z
 25. Yang, Cuihong; Ni, Xiang; Mao, Duo; Ren, Chunhua; Liu, Jinjian; Gao, Yang; Ding, Dan*;Liu,Jianfeng*. Seeing the fate and mechanism of stem cells in treatment of ionizing radiation-induced injury using highly near-infrared emissive AIE dots, Biomaterials. 2019, 188, 107-117   DOI: 10.1016/j.biomaterials.2018.10.009
 26. Ni X, Zhang X, Duan X, Zheng HL, Xue XS, Ding D*. Near-Infrared Afterglow Luminescent Aggregation-Induced Emission Dots with Ultrahigh Tumor-to-Liver Signal Ratio for Promoted Image-Guided Cancer Surgery.Nano Lett.2018 Dec 17. DoI: 10.1021/acs.nanolett.8b03936.

2018

 1. Juanjuan Li†, Xuan Meng†, Jian Deng†, Di Lu† , Xin Zhang†, Yanrui Chen†, Jundong Zhu†, Aiping Fan†, Dan Ding‡§ , Deling Kong‡§ , Zheng Wang†, and Yanjun Zhao*† ,Multifunctional Micelles Dually Responsive to Hypoxia and Singlet Oxygen: Enhanced Photodynamic Therapy via Interactively Triggered Photosensitizer Delivery,ACS Appl Mater Interfaces.doi: 10.1021/acsami.8b06299.
 2. Wang X1, Zhang J1, Cui W1, Fang Y1, Li L1,2, Ji S1, Mao D1, Ke T2, Yao X3, Ding D1, Feng G3, Kong D1.,Composite Hydrogel Modified by IGF-1C Domain Improves Stem Cell Therapy for Limb Ischemia. ACS Appl Mater Interfaces. 2018 Feb 7;10(5):4481-4493. doi: 10.1021/acsami.7b17533.
 3. Mao D1, Hu F1, Kenry1, Ji S2, Wu W1, Ding D2, Kong D2, Liu B1.Metal-Organic-Framework-Assisted In Vivo Bacterial Metabolic Labeling and Precise Antibacterial Therapy.Adv Mater. 2018 May;30(18):e1706831. doi: 10.1002/adma.201706831.
 4. Tao R1, Gao M1, Liu F1, Guo X1, Fan A1, Ding D, Kong D, Wang Z1, Zhao Y1.Alleviating the Liver Toxicity of Chemotherapy via pH-Responsive Hepatoprotective Prodrug Micelles. ACS Appl Mater Interfaces. 2018 Jul 5;10(26):21836-21846. doi: 10.1021/acsami.8b04192.
 5. Jie Gao†∥, Jun Li‡∥, Wen-Chao Geng†, Fang-Yuan Chen†, Xingchen Duan‡, Zhe Zheng†, Dan Ding*‡ , and Dong-Sheng Guo*†§,Biomarker Displacement Activation: A General Host–Guest Strategy for Targeted Phototheranostics in Vivo,J. Am. Chem. Soc., 2018, 140 (14), pp 4945–4953
 6. Ji Qi † , Chao Chen‡, Xiaoyan Zhang‡, Xianglong Hu† , Shenglu Ji‡, Ryan T.K. Kwok† , Jacky W.Y. Lam† , Dan Ding‡ & Ben Zhong Tang †,Light-driven transformable optical agent with adaptive functions for boosting cancer surgery outcomes,Nat Com.,2018,DOI: 10.1038.
 7. Xinggui Gu,†,⊥,# Xiaoyan Zhang,‡,# Huili Ma,ǂ Shaorui Jia,‡ Pengfei Zhang,† Yanjun Zhao,§ Qian Liu,ǁ Jianguo Wang,† Xiaoyan Zheng,† Dan Ding,*,‡ Jacky W. Y. Lam,† and Ben Zhong Tang*,†,¶,Corannulene-Incorporated AIE Nanodots with Highly Suppressed Nonradiative Decay for Boosted Cancer Phototheranostics in Vivo,Adv Mater,DOI:10.1002/adma.201801065.
 8. Qi J1, Chen C2, Ding D2, Tang BZ1,3. Aggregation-Induced Emission Luminogens: Union Is Strength, Gathering Illuminates Healthcare. Adv Healthc Mater. 2018 Oct;7(20):e1800477. doi: 10.1002/adhm.201800477.
 9. Gao H1, Bao P2, Dai S3, Liu R3, Ji S3, Zeng S4, Shen J2, Liu Q4, Ding D1. Far-Red/Near-Infrared Emissive (1,3-Dimethyl)barbituric Acid-Based AIEgens for High-Contrast Detection of Metastatic Tumors in Lung. Chem Asian J. 2018 Dec 13. doi:10.1002/asia.201801660. Chem Asian J.

2017

 1. Houjuan Zhu,†,# Yuan Fang,‡,# Qingqing Miao,† Xiaoying Qi,§ Dan Ding,*,‡ Peng Chen,*,†and Kanyi Pu*,†,Regulating Near-Infrared Photodynamic Properties of Semiconducting Polymer Nanotheranostics for Optimized Cancer Therapy,ACS Nano, 2017, 11 (9), pp 8998–9009.
 2. Ji Qi†∥ , Yuan Fang‡∥, Ryan T. K. Kwok†, Xiaoyan Zhang‡, Xianglong Hu†, Jacky W. Y. Lam†, Dan Ding*‡ , and Ben Zhong Tang*†,Highly Stable Organic Small Molecular Nanoparticles as an Advanced and Biocompatible Phototheranostic Agent of Tumor in Living Mice,ACS Nano, 2017, 11 (7), pp 7177–7188
 3. Jie Liu,‡a Chao Chen,‡b Shenglu Ji,b Qian Liu,*c Dan Ding,*b Dan Zhaoa and Bin Liu*a,Long wavelength excitable near-infrared fluorescent nanoparticles with aggregationinduced emission characteristics for image-guided tumor resection,Chem. Sci., 2017, 8, 2782.
 4. Peng S1, Pan YC1, Wang Y2, Xu Z1, Chen C2, Ding D2, Wang Y2, Guo DS1,Sequentially Programmable and Cellularly Selective Assembly of Fluorescent Polymerized Vesicles for Monitoring Cell Apoptosis.Adv Sci (Weinh). 2017 Nov; 4(11): 1700310.
 5. Fang X1,2, Chen X3, Li R3, Liu Z2, Chen H2, Sun Z2, Ju B4, Liu Y4, Zhang SX4, Ding D5, Sun Y3, Wu C1.Multicolor Photo-Crosslinkable AIEgens toward Compact Nanodots for Subcellular Imaging and STED Nanoscopy.Small. 2017 Nov;13(41). doi: 10.1002.
 6. Jiang Y1, Cui D1, Fang Y2, Zhen X1, Upputuri PK1, Pramanik M1, Ding D2, Pu K3.Amphiphilic semiconducting polymer as multifunctional nanocarrier for fluorescence/photoacoustic imaging guided chemo-photothermal therapy.Biomaterials. 2017 Nov;145:168-177. doi: 10.1016.
 7. Mao D1, Liu J2, Ji S1, Wang T2, Hu Y3, Zheng D4, Yang R2, Kong D5, Ding D6.Amplification of near-infrared fluorescence in semiconducting polymer nanoprobe for grasping the behaviors of systemically administered endothelial cells in ischemia treatment.Biomaterials. 2017 Oct;143:109-119. doi: 10.1016.
 8. Wu W1,2, Mao D1, Hu F1, Xu S1, Chen C3, Zhang CJ1, Cheng X1, Yuan Y1, Ding D3, Kong D3, Liu B1.A Highly Efficient and Photostable Photosensitizer with Near-Infrared Aggregation-Induced Emission for Image-Guided Photodynamic Anticancer Therapy.Adv Mater. 2017 Sep;29(33). doi: 10.1002.
 9. Chen C1, Tao R1, Ding D2, Kong D2, Fan A1, Wang Z3, Zhao Y4.Ratiometric co-delivery of multiple chemodrugs in a single nanocarrier.Eur J Pharm Sci. 2017 Sep 30;107:16-23. doi: 10.1016.
 10. Yu CY1, Xu H2, Ji S3, Kwok RT1, Lam JW1, Li X4,5, Krishnan S5, Ding D3, Tang BZ1.Mitochondrion-Anchoring Photosensitizer with Aggregation-Induced Emission Characteristics Synergistically Boosts the Radiosensitivity of Cancer Cells to Ionizing Radiation.Adv Mater. 2017 Apr;29(15). doi: 10.1002.
 11. Zhu H1, Lai Z2, Fang Y3, Zhen X1, Tan C2, Qi X4, Ding D3, Chen P1, Zhang H2, Pu K1.Ternary Chalcogenide Nanosheets with Ultrahigh Photothermal Conversion Efficiency for Photoacoustic Theranostics.Small. 2017 Apr;13(16). doi: 10.1002.
 12. Xin K1, Li M1, Lu D1, Meng X1, Deng J1, Kong D, Ding D, Wang Z1, Zhao Y1.Bioinspired Coordination Micelles Integrating High Stability, Triggered Cargo Release, and Magnetic Resonance Imaging.ACS Appl Mater Interfaces. 2017 Jan 11;9(1):80-91. doi: 10.1021.
 13. Yang C1,2, Ren C1, Zhou J2, Liu J1, Zhang Y1, Huang F1, Ding D3, Xu B2, Liu J1.Dual Fluorescent- and Isotopic-Labelled Self-Assembling Vancomycin for in vivo Imaging of Bacterial Infections.Angew Chem Int Ed Engl. 2017 Feb 20;56(9):2356-2360. doi: 10.1002.

2016

 1. Chao Chen‡ a, Zhegang Song‡ b, Xiaoyan Zheng b, Zikai He b, Bin Liu *c, Xuhui Huang b, Deling Kong a, Dan Ding *a and Ben Zhong Tang *b,AIEgen-based theranostic system: targeted imaging of cancer cells and adjuvant amplification of antitumor efficacy of paclitaxel, Chem. Sci., 2017, 8, 2191-2198.
 2. Song Z1, Kwok RT, Ding D, Nie H, Lam JW, Liu B, Tang BZ.An AIE-active fluorescence turn-on bioprobe mediated by hydrogen-bonding interaction for highly sensitive detection of hydrogen peroxide and glucose.Chem Commun (Camb). 2016 Aug 21;52(65):10076-9. doi: 10.1039.
 3. Song Z1, Mao D2, Sung SH1, Kwok RT1, Lam JW1, Kong D2, Ding D2, Tang BZ1.Activatable Fluorescent Nanoprobe with Aggregation-Induced Emission Characteristics for Selective In Vivo Imaging of Elevated Peroxynitrite Generation.Adv Mater. 2016 Sep;28(33):7249-56. doi: 10.1002.
 4. Miao Q1, Lyu Y1, Ding D2, Pu K1.Photoacoustic Imaging: Semiconducting Oligomer Nanoparticles as an Activatable Photoacoustic Probe with Amplified Brightness for In Vivo Imaging of pH.Adv Mater. 2016 May;28(19):3606. doi: 10.1002
 5. Aitian Han†, Huaimin Wang†, Ryan T. K. Kwok§, Shenglu Ji†, Jun Li†, Deling Kong†, Ben Zhong Tang§, Bin Liu*∥, Zhimou Yang*†, and Dan Ding*†∥Peptide-Induced AIEgen Self-Assembly: A New Strategy to Realize Highly Sensitive Fluorescent Light-Up Probes,Anal. Chem., 2016, 88 (7), pp 3872–3878.
 6. Chao Chen,Yongquan Hua, Yawen Hu, Yuan Fang,Shenglu Ji, Zhimou Yang,Caiwen Ou,Deling Kong,and Dan Ding,Far-red/near-infrared fluorescence light-up probes for specific in vitro and in vivo imaging of a tumour-related protein,Sci Rep.,2016,6: 23190.
 7. Yan Lyu†, Yuan Fang‡, Qingqing Miao†, Xu Zhen†, Dan Ding‡, and Kanyi Pu*†,Intraparticle Molecular Orbital Engineering of Semiconducting Polymer Nanoparticles as Amplified Theranostics for in Vivo Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy,ACS Nano, 2016, 10 (4), pp 4472–4481.
 8. Houjuan Zhu‡ a, Yuan Fang‡b, Xu Zhen‡a, Na Weia, Yu Gaoa, Kathy Qian Luoc, Chenjie Xuad, Hongwei Duana, Dan Ding*b, Peng Chen*a and Kanyi Pu*a,Multilayered semiconducting polymer nanoparticles with enhanced NIR fluorescence for molecular imaging in cells, zebrafish and mice,Chem. Sci.,2016,DOI: 10.1039/C6SC01251E.‡ co-first authors.

2015

 1. Chen, G.†; Hua, Y.†; Ou, C.; Zhang, X.; Mao, D.; Yang, Z.; Ding, D.;* Chen, M.,* Nanostructure Formation-Induced Fluorescence Turn-On for Selectively Detecting Protein Thiols in Solutions, Bacteria and Live Cells, Chem. Commun., 2015, 51, 10758-10761. †co-first authors.
 2. Jin, G.†; Mao, D.†; Cai, P.; Liu, R.; Tomczak, N.; Liu, J.; Chen, X.; Kong, D.; Ding, D.;* Liu, B.;* Li, K.,* Conjugated Polymer Nanodots as Ultrastable Long-Term Trackers to Understand Mesenchymal Stem Cell Therapy in Skin Regeneration, Adv. Funct. Mater., 2015, DOI: 10.1002/adfm.201501081. †co-first authors.
 3. Tian, R.; Wang, H.; Niu, R.;* Ding, D.,* Drug Delivery with Nanospherical Supramolecular Cell Penetrating Peptide-Taxol Conjugates Containing a High Drug Loading, J. Colloid. Interface Sci. 2015, DOI: 10.1016/j.jcis.2015.04.028.
 4. Xue, Q.; Ren, H.; Xu, C.; Wang, G.; Ren, C.; Hao, J.;* Ding, D.,* Nanospheres of Doxorubicin as Cross-Linkers for a Supramolecular Hydrogelation, Sci. Rep. 2015, DOI: 10.1038/srep07133.
 5. Zhang, J.; Wang, G.; Mao, D.; Han, A.; Xiao, N.; Qi, X.;* Ding, D.;* Kong, D., Targeted In Vivo Imaging of Mouse Hindlimb Ischemia Using Fluorescent Gelatin Nanoparticles, J. Nanomater. 2015, 704817.
 6. Yang, C.; Chu, L.; Zhang, Y.; Shi, Y.; Liu, J.; Liu, Q.; Fan, S.; Yang, Z.; Ding, D.;* Kong, D.;* Liu, J.,* Dynamic Biostability, Biodistribution, and Toxicity of L/D-Peptide-Based Supramolecular Nanofibers, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 2735-2744.
 7. Ding, D.; Kwok, R. T. K.; Yuan, Y.; Feng, G.; Tang, B. Z.;* Liu, B.,* A Fluorescent Light-Up Nanoparticle Probe with Aggregation-Induced Emission Characteristics and Tumor-Acidity Responsiveness for Targeted Imaging and Selective Suppression of Cancer Cells, Mater. Horiz. 2015, 2, 100-105.

2014

 1. Wang, H.; Liu, J.; Han, A.; Xiao, N.; Xue, Z.; Wang, G.; Long, J.; Kong, D.; Liu, B.;* Yang, Z.;* Ding, D.,* Self-Assembly-Induced Far-Red/Near-Infrared Fluorescence Light-up for Detecting and Visualizing Specific Protein-Peptide Interactions, ACS Nano 2014, 8, 1475-1484.
 2. Ding, D.; Mao, D.; Li, K.; Wang, X.; Qin, W.; Liu, R.; Chiam, D. S.; Tomczak, N.; Yang, Z.; Tang, B. Z.;* Kong, D.;* Liu, B.,* Precise and Long-Term Tracking of Adipose-Derived Stem Cells and Their Regenerative Capacity via Superb Bright and Stable Organic Nanodots, ACS Nano 2014, 8, 12620-12631.
 3. Liu, J. F.; Liu, J. J.; Chu, L. P.; Zhang, Y. M.; Xu, H. Y.; Kong, D. L.; Yang, Z. M.; Yang, C. H.;* Ding, D.,* Self-Assembling Peptide of D-Amino Acids Boosts Selectivity and Antitumor Efficacy of 10-Hydroxycamptothecin, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 5558-5565.
 4. Shi, Y.; Zhou, H.; Zhang, X.; Wang, J.; Long, J.; Yang, Z.;* Ding, D.,* Self-Assembling Choline Mimicks with Enhanced Binding Affinities to C-LytA Protein, Sci. Rep. 2014, 4: 6621.
 5. Wang, W.; Li, G; Zhang, W.; Gao, J.; Zhang, J.; Li, C.;* Ding, D.;* Kong, D., Reduction-Triggered Formation of EFK8 Molecular Hydrogel for 3D Cell Culture, RSC Adv. 2014, 4, 30168-30171.
 6. Zhang, X.; Zhou, H.; Xie, Y.; Ren, C.; Ding, D.;* Long, J.;* Yang Z.,* Rational Design of Multifunctional Hetero-Hexameric Proteins for Hydrogel Formation and Controlled Delivery of Bioactive Molecules, Adv. Healthcare Mater. 2014, 3, 1804-1811.

2013

 1. Ding, D.; Li, K.; Liu, B.;* Tang, B. Z.,* Bioprobes Based on AIE Fluorogens, Accounts Chem. Res. 2013, 46, 2441-2453.
 2. Ding, D.; Goh, C. C.; Feng, G. X.; Zhao, Z. J.; Liu, J.; Liu, R. R.; Tomczak, N.; Geng, J. L.; Tang, B. Z.; Ng, L. G.;* Liu, B.,* Ultrabright Organic Dots with Aggregation-Induced Emission Characteristics for Real-Time Two-Photon Intravital Vasculature Imaging, Adv. Mater. 2013, 25, 4181-4187.
 3. Ding, D.; Liu, J.; Feng, G. X.; Li, K.; Hu, Y.; Liu, B.,* Bright Far-Red/Near-Infrared Conjugated Polymer Nanoparticles for In Vivo Bioimaging, Small 2013, 9, 3093-3102.
 4. Ding, D.; Lang, J.; Shi, H.; Kwok, R. T. K.; Gao, M.; Feng, G. X.; Yuan, Y. Y.; Tang, B. Z.,* Liu, B.,* Light-Up Bioprobe with Aggregation-Induced Emission Characteristics for Real-Time Apoptosis Imaging in Target Cancer Cells, J. Mater. Chem. B 2013, 2, 231-238.

Before 2013

 1. Qin, W.;† Ding, D.;† Liu, J. Z.; Yuan, W. Z.; Hu, Y.; Liu, B.;* Tang, B. Z.,* Biocompatible Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission Characteristics as Far-Red/Near-Infrared Fluorescent Bioprobes for In Vitro and In Vivo Imaging Applications, Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 771-779. †co-first author.

 2. Ding, D.; Wang, G.; Liu, J. Z.; Li, K.; Pu, K. Y.; Hu, Y.; Ng, J. C. Y.; Tang, B. Z.; Liu, B.,* Hyperbranched Conjugated Polyelectrolyte for Dual-Modality Fluorescence and Magnetic Resonance Cancer Imaging, Small 2012, 8, 3523-3530.

 3. Ding, D.; Li, K.; Qin, W.; Zhan, R. Y.; Hu, Y.; Liu, J. Z.; Tang, B. Z.; Liu, B.,* Conjugated Polymer Amplified Far-Red/Near-Infrared Fluorescence from Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission Characteristics for Targeted In Vivo Imaging, Adv. Healthcare Mater. 2012, 2, 500-507.

 4. Ding, D.; Wang, J.; Zhu, Z. S.; Li, R. T.; Wu, W.; Liu, B. R.; Jiang, X. Q.,* Tumor Accumulation, Penetration and Antitumor Response of Cisplatin-Loaded Gelatin/Poly(Acrylic Acid) Nanoparticles, ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 4, 1838-1846.

 5. Ding, D.; Zhu, Z. S.; Liu, Q.; Wang, J.; Hu, Y.; Jiang, X. Q.;* Liu, B. R., Cisplatin-Loaded Gelatin-Poly(Acrylic Acid) Nanoparticles: Synthesis, Antitumor Efficiency In Vivo and Penetration in Tumors, Eur. J. Pharm. Biopharm. 2011, 79, 142-149.

 6. Ding, D.; Wang, J.; Chen, Y.; Wu, W.; Jiang, X. Q.,* Synthesis of Novel Gelatin/Poly(Acrylic Acid) Nanorods via the Self-Assembly of Nanospheres, Sci. China Chem. 2011, 54, 392-396.

 7. Ding, D.; Zhu, Z. S.; Li, R. T.; Li, X. L.; Wu, W.; Jiang, X. Q.;* Liu, B. R., Nanospheres-Incorporated Implantable Hydrogel as a Trans-Tissue Drug Delivery System, ACS Nano 2011, 5, 2520-2534

 8. Ding, D.; Li, K.; Zhu, Z. S.; Pu, K. Y.; Hu, Y.; Jiang, X. Q.; Liu, B.,* Conjugated Polyelectrolyte-Cisplatin Complex Nanoparticles for Simultaneous In Vivo Imaging and Drug Tracking, Nanoscale 2011, 3,1997-2002.

 9. Ding, D.; Pu, K. Y.; Li, K.; Liu, B.,* Conjugated Oligoelectrolyte-Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Loaded pH-Responsive Nanoparticles for Targeted Fluorescence Imaging of Cancer Cell Nucleus, Chem. Commun.2011, 47, 9837-9839.